Estatuts APCA

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ D’ANDORRA

CAPÍTOL I. GENERALITATS


Article 1. Denominació

Amb la denominació ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ D’ANDORRA (APCA) es constitueix una associació sense ànim de lucre.


Article 2. Domicili social

L’associació té el domicili social al Principat d’Andorra, al carrer Doctor Vilanova número 9, 3r D (Edifici Thaïs), de la parròquia d’Andorra la Vella.

Aquesta seu social podrà ésser traslladada per acord de la Junta Directiva.


Article 3. Objecte social

Sense que la següent enumeració tingui caràcter limitatiu, són objecte de la present associació:

  • defensar els drets i protegir els interessos de la professió periodística i de la comunicació, vetllant pel compliment de la mateixa.
  • promoure la formació professional i tècnica dels professionals de la comunicació i proporcionar sinèrgies i intercanvis entre les persones interessades en la comunicació d’Andorra i la resta del món.
  • fomentar l’esperit de solidaritat entre tots els professionals de la comunicació, per sobre de les seves opcions personals.
  • fomentar i promoure els valors de la democràcia, en un sentit global, considerant que son la base imprescindible per al desenvolupament de la tasca periodística en condicions òptimes en qualsevol societat.
  • fomentar i promoure el llenguatge no sexista en tots els àmbits d’actuació de l’associació.
  • representar dins del seu àmbit als professionals associats en totes les ordres legals, socials, administratives, judicials, etc.
  • Ser el punt de trobada per a les persones interessades en la comunicació, oferint assessorament i formació.
  • vigilar i promoure activament el dret a la llibertat de la informació i expressió garanties per la constitució andorrana per a tots els ciutadans.
  • vetllar per l’ètica professional que inclou el respecte degut als drets de les persones en el límit constitucional de les llibertats abans mencionades en l’apartat anterior.

L’associació pot realitzar activitats econòmiques sempre que es mogui en el marc de les seves finalitats estatutàries i no tingui per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per repartir-los entre els associats.

L’associació pot realitzar totes les activitats lícites adequades a l’objecte social que serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d’acord en cada cas amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament.


Article 4. Durada

L’associació es constitueix per una durada indefinida. Es dissoldrà per acord de l’Assemblea general adoptat de conformitat amb els presents estatuts o per les causes previstes per la Llei.


Article 5. Legislació aplicable

L’associació té personalitat i capacitat jurídica pròpia i es basa en principis democràtics. Es regeix per la Llei qualificada d’associacions de 29 de desembre del 2000, per la Llei 6/2008 de 15 de maig d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, pel Reglament del Registre de Professions Liberals, Col·legis i Associacions Professionals de 22 de setembre del 2010, pels presents Estatuts així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.


Article 6. Condicions d’admissió dels socis

1) Poden formar part de l’associació els professionals que intervenen o hagin intervingut en el procés d’elaboració de continguts informatius i divulgatius en l’àmbit d’Andorra i que reuneixin els requisits dels presents estatuts.
2) Poden formar part de l’associació els professionals que intervenen o hagin intervingut en el procés d’elaboració d’imatge, so i noves tecnologies vinculades al procés de la comunicació en l’àmbit d’Andorra i que reuneixin els requisits dels presents estatuts.
3) Les sol·licituds d’admissió s’adrecen a la Junta Directiva.
4) La condició de soci no s’adquireix fins que no s’hagi satisfet la quota d’admissió, en la forma i quantia establertes per la Junta Directiva.
5) Els socis es classifiquen en tres categories: actius, numeraris i honorífics.
5.1. Són membres actius tots aquells que demostrin que la seva principal activitat professional està vinculada a la comunicació escrita, gràfica o sonora.
5.2. Són membres numeraris tots aquells que han estat membres actius i han deixat d’estar vinculats al sector de la comunicació en l’àmbit d’Andorra, o bé que disposant de la titulació pertinent no exerceixen.
5.3. Són membres honorífics tots aquells que han complert 30 anys com a socis actius o numeraris a l’associació. La Junta General, a proposta de la Junta Directiva, podrà nomenar membres honorífics aquelles persones o entitats que s’hagin distingit per la seva col·laboració en l’àmbit de la comunicació.

Article 7. Causes de baixa dels socis

Els associats tenen dret a separar-se de l’associació i no poden ser obligats a romandre-hi en contra de la seva voluntat, però hauran de satisfer les obligacions que tinguessin pendents amb l’associació. En aquest cas, el soci haurà de comunicar la seva decisió per escrit a la Junta Directiva.

En qualsevol cas, la condició de membre de dret es perd per :

a) la defunció del soci,

b) la dissolució de l’associació, i

c) l’impagament total o parcial de la quota social durant un any o no es liquidin a l’Associació de Professionals de la comunicació d’Andorra les despeses cobertes per compte de l’associat, desatenent els requeriments de l’entitat durant el mateix termini de temps.

d) per una infracció dels deures establerts en els presents estatuts o del codi Deontològic de la professió periodística i de la comunicació aplicable, prèvia obertura de l’expedient disciplinari corresponent.

La pèrdua de la qualitat de soci comportarà el cessament en totes les activitats de l’associació i del gaudiment de drets que fins aleshores li pertoquessin.


Article 8. Règim jurídic

A. Drets dels associats

Els membres de l’associació tenen dret a:

1) Assistir i participar en les assemblees generals personalment o a través de representants.
2) Votar en els altres òrgans de l’associació de què formin part.
3) Ser elegibles per als òrgans de govern.
4) Ser informats de les activitats de l’associació i prendre-hi part.
5) Ser informats del funcionament de l’associació i, especialment, de les decisions dels òrgans de govern, de l’estat de comptes i de les relacions de l’associació amb els poders públics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir sol·licitant la informació corresponent a la Junta Directiva o als altres òrgans estatutaris de govern i, si escau, realitzant preguntes en les assemblees generals.
6) Separar-se de l’associació.
7) Els socis que hagin fet constar en l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la legislació vigent o als Estatuts de l’associació, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d’uns altres socis o dels interessos de l’associació, dins dels trenta dies següents a la seva adopció.
8) Els socis que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació.

B. Deures dels associats

Els membres de l’associació tenen els deures següents:

1) Ser lleials als objectius i les finalitats de l’associació i actuar per assolir-los.
2) Respectar el Codi Deontològic de la professió periodística i de la comunicació en vigor al Principat d’Andorra.
3) Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
3) Respectar i complir els acords adoptats pels òrgans de l’associació.
4) Estar subscrits a la llista de correu electrònic a través de la qual circularan totes les comunicacions que afectin als socis.
5) En general, tots aquells deures i obligacions que disposin la legislació vigent en cada moment com ciutadà i membre de l’associació.


Article 9. Règim disciplinari
A. Les infraccions

1) Els incompliments per part dels membres de l’assemblea vers els Estatuts, els deures que aquests els imposin, així com per actuacions contràries a dret, poden ser qualificats com infraccions lleus, greus o molt greus.

a) Són infraccions lleus:
* Ocasionar o ser responsable de perjudicis lleus en el patrimoni o en el bon nom de l’associació.
* No assistir, els membres de la Junta Directiva, a les seves reunions sense causa justificada.
* En general, l’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts, sempre que no provoqui un perjudici per a l’associació o els seus associats o que la infracció no hagi estat qualificada com a greu o molt greu.
b) Són infraccions greus:
* No respectar o complir de forma deliberada els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’associació.
* Provocar, per acció o per omissió, perjudicis greus en el patrimoni o en el bon nom de d’associació.
* No abonar qualsevol derrama o quota extraordinària, vàlidament acordada per l’òrgan competent, en el moment en què es requereixi.
* L'incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts si provoca un perjudici per a l’associació o per a qualsevol dels associats, excepte si la infracció ha estat qualificada com a lleu o molt greu.

c) Són infraccions molt greus:

* Posar en perill o provocar, per negligència o mala fe, perjudicis molt greus en el patrimoni o en el bon nom de l’associació.
* Actuar en l’exercici de l’activitat professional de forma deslleial envers l’associació o qualsevol dels seus membres.

2) La reincidència en dues infraccions lleus podrà comportar que l’òrgan competent qualifiqui com a greu el fet infractor.

B. Sancions

1) D’acord amb els principis d’adequació i proporcionalitat, les sancions que poden imposar-se als membres de l’associació per les infraccions comeses són les següents:

a) Per infraccions lleus: avís, amonestació.
b) Per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de membre de l’associació per un màxim termini d’un any.
c) Per infraccions molt greus: baixa definitiva de la condició de membre de l’associació.

2) L’avís o amonestació consistirà en un escrit dirigit a la persona indicant els punts que ha infringit i requerint-lo per corregir un comportament no adequat i la no reincidència.

3) L’aplicació i duració de la baixa temporal serà fixada d’acord amb la gravetat de la infracció, i comportarà la suspensió temporal de l’exercici dels drets i deures com a membre de l’associació, així com de l’exercici dels càrrecs que hi pogués complir.

4) La baixa definitiva de la condició de membre o de la retirada de l’associació no podrà aplicar-se en tot cas més que després d’haver-ne imposat un mínim de dues baixes temporals.

C. Procediment sancionador

1) L’òrgan competent per instruir els expedients sancionadors el formen tres membres de la Junta Directiva escollits a tal efecte per la pròpia Junta Directiva.

2) La incoació dels expedients sancionadors es pot iniciar d’ofici per l'òrgan instructor o a instancia de qualsevol membre de l’associació.

3) Incoat l’expedient sancionador, es donarà trasllat d’aquest mitjançant carta certificada amb avís de rebuda a l’associat subjecte de l’expedient, informant-lo de les presumptes infraccions que hagués pogut cometre i de les sancions que comporten. Tanmateix, se li concedirà un termini, no inferior a 15 dies, perquè pugui ser escoltat i proposi les seves al·legacions al respecte.

4) El presumpte infractor haurà de manifestar les seves al·legacions per escrit i adreçar-les a la Junta Directiva de l’associació mitjançant carta certificada amb avís de recepció i dins del termini establert, que no podrà ser inferior a set dies.

5) Rebudes les al·legacions per part de !a Junta Directiva, se’ls donarà trasllat a l’òrgan instructor el qual, en un termini mínim de 15 dies i un màxim d’un mes des de la data de recepció de l’escrit d’al·legacions, decidirà si es procedeix a l’arxiu definitiu de l’expedient sancionador o, si en cas contrari, s’eleven les actuacions a proposta de resolució o sanció.

6) La decisió de l’òrgan instructor, tant en un sentit com en un altre, haurà de ser notificada per carta certificada amb avís de rebuda a l’associat subjecte de l’expedient en el termini màxim d’una setmana.

7) La proposta de sanció haurà de ser motivada, contenint com a mínim els següents aspectes:
* Els fets objecte de l’expedient sancionador
* El tipus d’infracció que comporten dits fets
* El responsable o autor de la/les infracció/ns
* La sanció que l’òrgan instructor proposa per al predit responsable o autor de la/les infraccions.

8) Establerta la proposta de sanció i notificada a l’associat subjecte de l’expedient sancionador, l’Assemblea General haurà de ser convenientment convocada a l’efecte, que, per majoria simple, decideixi sobre la procedència o improcedència de la sanció proposada i, en conseqüència, si s’ha de sancionar.

9) La Resolució de l’expedient sancionador serà notificada a l’interessat mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim d’una setmana des que l’Assemblea General prengué l’acord al respecte.

10) Sense perjudici dels recursos judicials que s’escaiguin, l’associat sancionat té dret a recórrer la sanció que li hagi estat imposada, davant de la Junta Directiva de l’associació, mitjançant carta certificada amb avís de rebuda i en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució de l’expedient sancionador.

La interposició de l’esmentat recurs suspendrà l’eficàcia de la sanció imposada fins a la data de la seva resolució.

Transcorregut el predit termini sense que s’hagi interposat l’esmentat recurs davant de la Junta Directiva, la sanció esdevé ferma i definitiva.

11) Rebut l’escrit de recurs, la Junta Directiva donarà el seu trasllat a l’òrgan d’apel·lacions el qual es compondrà per altres tres membres de la Junta Directiva que no hagin format part de l’òrgan instructor de l’expedient sancionador.

12) La resolució del recurs haurà de ser notificada per l’òrgan d’apel·lacions a l’interessat, mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim de quinze dies des de la data de la resolució del recurs.

13) Els terminis computen per dies hàbils.

14) Tots es recursos proposats ho seran sense perjudici de!s recursos judicials que escaiguin.


CAPÍTOL II.- ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ


Article 10. L’Assemblea General

L’assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i en formen part tots els membres.

A. Competències

L' Assemblea General té les funcions següents:

1) La modificació dels Estatuts per majoria absoluta de vots dels assistents i representats.
2) L’elecció de la Junta Directiva.
3) El cessament de la Junta Directiva o de qualsevol dels seus membres.
4) L’aprovació del pressupost anual, que ha de contenir l’expressió de les quotes o aportacions exigibles als socis, i l’aprovació de la liquidació dei pressupost anterior.
5) La incorporació de l’associació a una altra o a una unió d’associacions, així com la creació d’una altra associació.
6) La separació definitiva de l’associació, dels membres, després de l’expedient disciplinari corresponent.
7) La dissolució de l’associació.
8) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

B. Sessions

L'Assemblea General s’ha de reunir 2 cops l’any en sessió ordinària. La Junta Directiva o una desena part dels socis poden convocar una sessió extraordinària de l’Assemblea General. En el cas de la convocatòria a instància dels associats, aquests han d’adreçar la sol·licitud a la Junta Directiva, que ha de fer efectiva la convocatòria en un termini màxim de vint (20) dies.

C. Quòrum

La constitució vàlida en primera convocatòria de l’Assemblea General requereix que almenys hi siguin presents o representats la meitat més un dels membres de dret. En segona convocatòria, l’assemblea quedarà vàlidament constituïda amb qualsevol que sigui el nombre d’assistents.

D. Convocatòria

La Junta Directiva ha de convocar les sessions ordinàries de l’Assemblea General amb una antelació de 15 dies, indicant l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de reunió, amb expressió de la primera i la segona convocatòria.

La segona convocatòria tindrà lloc mitja hora més tard de la primera.
 
E. Acords

Els acords de l’Assemblea General es prenen per majoria simple dels assistents i representats, llevat per a aquelles matèries que els Estatuts o bé la legislació ho disposin altrament.
Les votacions han de ser secretes a petició d’un sol dels assistents.

Els acords de l’Assemblea General es fan constar per escrit, en una acta que ha de signar el secretari amb el vistiplau del president. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i a obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de l’Assemblea General. Aquestes còpies han de ser certificades pel secretari.

Els membres de dret de l’assemblea poden delegar el seu vot en un altre membre de l’associació que els representi.

Les delegacions de vot s’han d’atorgar en el formulari que, a tal efecte, l’associació posa a disposició dels socis juntament amb la convocatòria. Els socis només podran representar dos (2) vots delegats cadascun com a màxim.

Els assistents a una sessió de l’Assemblea General que disposin d’una delegació de vot de membres absents han de fer constar aquesta circumstància a l'inici de la sessió.

Els membres que votin en contra d’un acord determinat poden demanar, en la mateixa reunió, que el seu vot consti en l’acta.

Per poder exercir el dret de vot, el soci ha d’estar al dia del pagament de quotes a l’Associació a la data de reunió de l’Assemblea General en la qual es vulgui exercir tal dret.


Article 11. La Junta Directiva
La Junta Directiva és d’òrgan col·legiat de govern i de gestió de l’associació, que la representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en judici.

L’elecció del membres de la Junta directiva, que han d’ésser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions desprès d’haver acceptat el càrrec.

Els membres de la Junta directiva no poden dur a terme activitats retribuïdes per l’associació.

A. Funcions

Són funcions de la Junta Directiva:

1) la normal administració de l’associació
2) el nomenament d’un president i d’un secretari
2) fixar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General
3) elaborar la proposta de pressupost, executar-lo un cop aprovat per l’assemblea.
4) qualsevol altra funció que en els estatuts no s’hagi atribuït a cap òrgan correspon a la Junta Directiva.

B. Composició i estructura

La Junta Directiva està formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i els vocals (mínim dos i màxim vuit). Aquests càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents. Els càrrecs de President, Secretari i Tresorer han d’ésser desenvolupats per professionals en exercici.
 
1.- El President:
a) representa l’associació
b) Convoca i presideix les reunions de la Junta Directiva i en fixa l’ordre del dia i el lloc, la data l’hora de reunió.
c) totes aquelles que li assignin aquets Estatus i que no estiguin atribuïdes per la legislació vigent, de manera imperativa, a altres òrgans de l’associació.

2.- El Secretari:

a) El secretari juntament amb el president firma el llibre de registre de socis, el llibre d’actes, els llibres de comptabilitat que corresponguin a les activitats de l’associació i el llibre inventari dels seus béns.
b) Certifica tota la documentació de l’associació.
c) Aixeca les actes de les reunions.
d) Emet diligències.
e) Custòdia tota la documentació de l’associació.
f) Redacta i signa les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
g) Redacta i autoritza els certificats que calgui lliurar.
h) Porta el llibre de registre de socis.

3.- El Tresorer:

a) Custodia i controla els recursos de l’associació.
b) Elabora el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
c) Porta un llibre de caixa.
d) Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
3) Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.


C. Mandat dels membres de la Junta Directiva

1) Procediment de designació dels membres 

Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran per sufragi lliure, directe i secret en l’Assemblea General.

Podran participar a l’elecció tots els socis en qualitat d’electors.

Seran elegibles els socis de ple dret que no hagin estat sancionats disciplinàriament durant els tres anys precedents a comptar de la data final de compliment de la sanció.

Per ésser candidat a President s’hauran de tenir un mínim de tres (3) anys d’exercici professional seguits immediatament anteriors a la data de l’elecció.
Les candidatures, que seran obertes, es presentaran degudament signades per tots els membres de la candidatura a la Junta Directiva de l’associació amb un mínim de vuit (8) dies d’antelació a la data de celebració de l’Assemblea General.

Totes les candidatures reben el mateix tracte per part de la Junta Directiva que  convoqui i gestioni el procés electoral. En especial, cal assegurar-los a totes  l’accés als membres de l’associació pel mateix procediment durant el període  electoral. 

El nomenament i el cessament dels membres de la Junta Directiva han de ser  comunicats al Registre d’Associacions per ser inscrits. 

2) Durada dels càrrecs
Els càrrecs de l’associació tenen una durada de quatre (4) anys amb possibilitat de reelecció. L’exercici d’un mateix càrrec a la Junta Directiva queda limitat a dues reeleccions consecutives.

3) Proveïment de vacants
Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc.

D. Acords

Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria dels membres. El vot del president és diriment en cas d’empat.

Tots els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar per escrit, en una acta que ha de firmar el secretari, amb el vistiplau del president. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i a obtenir còpia, total o parcial, de l'acta de les reunions de la Junta Directiva. Aquestes còpies han de ser certificades pel secretari.

Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta.

E. Convocatòria

El president convoca la Junta Directiva amb una antelació de cinc dies, i ha de fixar el lloc, el dia i l’hora de la reunió, així com l’ordre del dia.

Un terç dels membres de la Junta poden sol·licitar-ne al president la convocatòria, que aquest ha de fer efectiva en el termini de cinc dies.

Un terç dels membres de la Junta Directiva poden sol·licitar la inclusió d’una qüestió en l’ordre del dia, amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió.

F. Quòrum

La Junta Directiva queda vàlidament constituïda amb l'assistència de la meitat dels membres més un. La Junta també queda vàlidament constituïda, sense convocatòria prèvia, si es reuneixen tots els membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió.

En cas de no assolir el quòrum indicat en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l'Assemblea General per procedir a l’elecció d’una nova Junta Directiva.

G. Responsabilitat

Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’associació, dels associats i de tercers per les actuacions que realitzin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als Estatuts i pels danys i perjudicis causats amb dol o negligència. La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte de les actuacions acordades de manera col·legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més d’ells, de manera individual i exclusiva.

Article 12. La Presidència

A. Nomenament del President

El president forma part de la Junta Directiva i és elegit per votació de l’Assemblea General.

B. Funcions del President

1) El president té les atribucions següents:

a) Representa i dirigeix legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Convoca i presideix les reunions de la Junta Directiva i en fixa l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de reunió.
c) Emet un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Visa les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
e)Totes aquelles que li assignin els presents Estatuts i que no estiguin atribuïdes per la legislació vigent, de manera imperativa, a altres òrgans de l’associació.

2) El President és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o pel secretari o el tresorer, per aquest ordre.


CAPÍTOL III.- ALTRES

Article 13. Impugnació d’acords

Els associats que hagin fet constar en l’acta de reunió de l'Assembiea General o de la Junta Directiva, el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o als presents Estatuts, o si beneficia uns associats o tercers en perjudici d’uns altres associats o dels interessos de l’associació, dins dels trenta dies següents a la seva adopció.

Els associats que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació.

L'Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i dels representats, que una determinada controvèrsia sigui sotmesa a arbitratge.


Article 14. Procediment de reforma dels Estatuts

La modificació dels Estatuts ha d’aprovar-se per majoria absoluta dels assistents i representats.

No obstant, la modificació dels reglaments interns podrà ser aprovada per majoria simple.

Article 15. Règim econòmic i patrimonial

1- Constitueixen e!s recursos de l’associació:

a)Les quotes que han de fer efectives tots els socis i que fixa l’Assemblea General.
b) Els drets d’incorporació de nous socis.
c) Els drets per l’elaboració remunerada d’informes, dictàmens, estudis i altres serveis realitzats o prestats per l’Entitat mitjançant qualsevol dels seus òrgans.
d)Les subvencions, donacions, llegats o herències que pogués rebre de forma legal per part dels associats o de terceres persones.
e)Qualsevol altre recurs lícit.

2- L’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra tindrà patrimoni propi, el qual serà creat mitjançant la contribució obligatòria, en la mesura i proporció que determini la Junta Directiva i ratifiqui l’Assemblea General, tots els associats.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes extraordinàries.

3- En els comptes corrents oberts en establiments bancaris, ha de constar la signatura del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons, serà suficient amb dues signatures, una de les quals ha d’ésser la del tresorer o be la del president.

4- Els llibres d’inventari de béns i els llibres de comptabilitat, que poden ser consultats per tots els socis, han de ser diligenciats pel Registre de Professions Liberals, Col·legis i Associacions Professionals i signats pel president i pel secretari.


Article 16. Dissolució de l’associació

L’associació es dissol:
1) Per acord de l'Assemblea General.
2) Per quedar un nombre inferior a tres associats. En aquest cas, el president de l’associació ha de portar al Registre de Professions Liberals, Col·legis i Associacions Professionals el llibre de socis actualitzat, certificant, sota la seva responsabilitat, la seva correspondència amb la realitat.
3) Per sentència judicial ferma, en els termes previstos en el Codi Penal.
4) Per expiració del termini fixat en els Estatuts, exhauriment de l’objecte social o impossibilitat de realitzar la finalitat per a la qual es va constituir. En aquest cas, l’Assemblea General ha d’acordar la dissolució de l’associació. Pel cas que no sigui convocada segons l'establert en els presents Estatuts, una desena part dels socis pot instar la Junta Directiva a convocar-la, que ho ha de fer en el termini de 30 dies. L'Assemblea General ha de pronunciar-se expressament sobre la qüestió de la dissolució.

Article 17. Liquidació

Una vegada adoptat l’acord o la resolució de dissolució, la Junta Directiva o les persones designades per l’assemblea o per l’autoritat judicial es constitueixen en liquidadors de l’associació.

Correspon als liquidadors l’administració de l’associació a partir del moment del seu nomenament.

Amb la finalitat de liquidar l’associació els liquidadors han de:
1) Cobrar els crèdits pendents.
2) Vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s’hagi liquidat.
3) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
4) Aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als Estatuts, que en cap cas poden autoritzar el repartiment entre els socis o la cessió a persones o entitats amb afany de lucre.
5) Sol·licitar al Registre d'Associacions la cancel·lació de l’associació.
6) Realitzar totes les altres operacions de liquidació que resultin necessàries al bon fi de l’associació.